Estacions de bombament

Estacions de bombament d’aigua potable

Una estació de bombament està pensada per subministrar aigua a pressió per bloc pisos, edificis comercials, hotels, recs, processos industrials, etc.. i estan formada per un conjunts d’equips mecanic-hidràulics i electrics-electronics que treballant conjuntament fan possible el seu funcionament.
La nostra finalitat es poder realitzar el muntatge i posada en servei de tots aquest elements des de la seva fase inicial de càlcul fins la posada en servei final de la instal·lació.

 • Construcció i muntatge dels col·lectors de dipòsit en acer inoxidable AISI-316 ja siguin vistos o integrats en les lloses de formigó (arribada, desguàs, sobreixidor, distribució).

 • Construcció i muntatge de la caldereria d’aspiració i impulsió de bombes en inox-316 i tota la valvuleria corresponent.
 • Sistema de cloració automàtic complet amb bomba de recirculació d’aigua de dipòsit, analitzador de clor amb bomba dosificadora, dipòsit d’hipoclorit i joc de vàlvules.
 • Quadre elèctric de maniobra i protecció amb variador de freqüència pel control de bombes.
 • Instal·lació elèctrica completa de la sala de bombament, quadre general de proteccions i instal·lació elèctrica general per la sala de bombament (enllumenat, endolls, emergències, cablejat, etc…).
 • Instal·lació de la instrumentació necessària pels sistemes de mesura i control de la estació (cabalímetres, indicadors de nivell, captadors de pressió, etc.)

montajes2

Estacions de bombament d’aigua residual

Les estacions de bombament d’aigües residuals s’utilitzen per la recollida i bombament d’aigües pluvials, grises i residuals en l’àmbit domèstic o industrial i són necessàries sempre que el punt d’abocament estigui per sota del nivell de la xarxa de clavagueram.
La nostra empresa realitza el muntatge d’aquestes estacions perquè es puguin configurar d’una manera senzilla però a la vegada també realitzem la instal·lació de grans estacions amb dipòsits d’obra civil.
Al realitzar una estació d’aquestes característiques sempre tenim en compte oferir una amplia varietat de de bombes que es puguin adaptar al millor punt de funcionament i amb un disseny efectiu tot pensat per poder lliurar la instal·lació claus en mà amb un preus competitius.

 • La instal·lació d’una EBAR contempla els següents punts:
 • Pou de bombament prefabricat / obra civil.
 • Bombes submergibles amb sòcols d’anclatge.
 • Tubs guia, columnes d’impulsió en cambra humida i cadenes d’elevació.
 • Cambra seca amb les vàlvules de retenció, comporta i col·lector d’unió.
 • Quadre elèctric de control.
 • Equip de telecontrol / sistema d’alarmes via GSM.
 • Escomesa elèctrica completa per donar tensió al bombament.

montajes3