Instal·lacio i muntatge de xarxes d’aigua potable

Disposem d’operaris qualificats amb gran experiència en el sector amb vehicles autònoms totalment equipats amb els mitjans necessaris per
poder realitzar les següents instal·lacions hidràuliques amb total garantia i amb un alt grau de qualitat.

Instal·lació de canonades de fosa dúctil
potable

Instal·lació de canonades de polietilé
potable2

Bateries de vàlvules, col·lectors de distribució i muntatges especials
potable3

Xarxes d’abastament per polígons i urbanitzacions
potable4

Proves de pressió i estanqueitat interior de canonades i Neteja i desinfecció sanitària
potable5